Společnost, které provozuje realitní činnost pod obchodní značkou Represent Reality, s.r.o (dále jen Společnost) a která je povinnou osobou podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen Zákon) a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen AML zákon), zřizuje Vnitřní oznamovací systém (dále jen VOS) za účelem oznamování možných protiprávních jednání.

  VOS je určen zaměstnancům Společností a ostatním fyzickým osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností pro Společnosti dozvěděli o protiprávním jednání, které:

  • má znaky trestného činu,
  • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, nebo
  • porušuje Zákon nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti vymezené v § 2 odst. 1, písm. d) Zákona.

  Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti. Oznámení může podat fyzická osoba, která vykonává či vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost dle Zákona, v jejíž souvislosti oznámení podává. Fyzická osoba, která je zaměstnancem Společností nebo která je pro Společnosti činná jinak než v základním pracovněprávním vztahu, může podat oznámení i anonymně.

  Společnost vylučuje z podání oznámení osoby, které pro Společnosti nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost dle ust. § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona s výjimkou osob, které jsou oprávněny podat oznámení podle AML zákona.

  Oznámení je možné podat prostřednictvím kontaktů uvedených na individuálních webových stránkách Společnosti, popř. prostřednictvím kontaktů ze Společností na webové stránce www.representreality.cz 

  Oznamovatel může podat své oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti (vyjma oznámení porušení povinnosti dle AML zákona) nebo Finančnímu analytickému úřadu.

  Všechny informace, které budou oznámeny prostřednictvím VOS, včetně osobních údajů získaných přímo od identifikovaného nebo identifikovatelného oznamovatele, budou považovány za důvěrné a bude s nimi nakládáno v souladu se Zákonem. S osobními údaji bude nakládáno rovněž v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů společností Represent Reality, s.r.o, které jsou k dispozici zde: www.representreality.cz