Systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních

   

   opatření k naplnění povinností stanovených zákonem

   

  č. 253/2008 Sb.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Název povinné osoby:    Represent Reality, s.r.o
  (dále jen jako "povinná osoba")

  IČO:   08149445

  Sídlo:    Slovanská 162/18, Plzeň 32600

  Typ povinné osoby:   REALITNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

   

   

   

   

   

  Obsah

  1         Seznam zkratek..................................................................................................... 3

  2         Vymezení pojmů.................................................................................................... 3

  3         Identifikace klienta................................................................................................. 6

  3.1          Provádění identifikace

  3.1.1               Zjišťování identifikačních údajů

  3.1.2               Zjišťování politicky exponovaných osob

  3.1.3               Zjišťování osob, na které se vztahují mezinárodní sankce

  3.2          Další možnosti provádění identifikace

  3.2.1               Identifikace klienta zastoupeného na základě plné moci

  3.2.2               Identifikace klienta zastoupeného zákonným zástupcem nebo opatrovníkem

  3.2.3               Zprostředkovaná identifikace

  4         Kontrola klienta.................................................................................................... 10

  4.1          Získání informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu

  4.2          Zjišťování totožnosti skutečného majitele,

                 a přijetí opatření ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele

                 Postupy při nezjištění skutečného majitele

  4.3          Průběžné sledování obchodního vztahu včetně přezkoumávání obchodů prováděných

                 v průběhu daného vztahu

  4.4          Přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků nebo jiného majetku,

                 kterého se obchod nebo obchodní vztah týká

  4.5          Opatření přijatá za účelem zjištění původu majetku v případě obchodního vztahu s PEP

  4.6          Další informace k provádění identifikace a kontroly klienta

  5         Zjednodušená identifikace a kontrola klienta.......................................................... 14

  6         Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta................................................. 14

  7         Hodnocení rizik.................................................................................................... 14

  7.1          Riziková kategorizace typu klientů s ohledem na rizikové faktory

  7.2          Riziková kategorizace produktů a s nimi souvisejících služeb,

                 které mohou být zneužity k ML/FT

  7.3          Podrobný demonstrativní výčet znaků podezřelých obchodů

  7.3.1               Fakultativní znaky podezřelých obchodů

  7.3.2               Obligatorní znaky podezřelých obchodů

  8         Neuskutečnění obchodu....................................................................................... 17

  9         Postup pro zpřístupnění uchovávaných údajů kompetentním orgánům.................... 18

  10       Pravidla a postupy, kterými se při nabízení služeb nebo produktů povinné osoby

             řídí třetí osoby jednající jménem a na účet této povinné osoby................................ 19

  11        Postup od zjištění podezřelého obchodu do okamžiku doručení oznámení FAÚ,

             pravidla pro zpracování podezřelého obchodu a určení osob,

             které podezřelý obchod vyhodnocují...................................................................... 20

  11.1        Situace, kdy se na FAÚ podává OPO

  11.2        Kontakty na Finanční analytický úřad

  11.3        Náležitosti OPO

  12       Opatření, která vyloučí zmaření nebo podstatné ztížení zajištění výnosu z trestné činnosti

             bezodkladným splněním příkazu klienta................................................................. 23

  13       Technická a personální opatření, která zajistí provedení odkladu splnění příkazu klienta

             podle § 20 AML zákona

             a ve stanovené lhůtě splnění informační povinnosti podle § 24 AML zákona............. 24

  13.1        Kontaktní osoba

  13.2        Splnění informační povinnosti

  13.3        Opatření při provedení odkladu splnění příkazu klienta

  14       V případech uvedených v § 24a odst. 2 AML zákona popis doplňkových opatření

             k účinnému zvládání rizika legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu........................................................................................................................ 26

  15       Ustanovení o povinnosti mlčenlivosti..................................................................... 27

  16       Ustanovení o zajišťování školení zaměstnanců...................................................... 28

  17       Ustanovení o vypracování hodnotících zpráv povinné osoby................................... 29

  18       Závaznost a účinnost............................................................................................ 29

   

   

   

   

   

   

   

  1. Seznam zkratek

   

  AML zákon

  zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů

  AML vyhláška

  vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

  AML/CFT prevence

  Opatření v oblasti prevence legalizace výnosů z trestné činnosti
  a financování terorismu (Anti-Money Laundering / Countering the Financing of Terrorism)

  ML/FT

  legalizace výnosů z trestné činnosti / financování terorismu (Money Laundering / Financing of Terrorism)

  ČNB

  Česká národní banka

  EHP

  Evropský hospodářský prostor

  EU

  Evropská unie

  FAÚ

  Finanční analytický úřad

  OPO

  oznámení podezřelého obchodu

  PEP

  politicky exponovaná osoba (Politically Exposed Person)

  sankční zákon

  zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů

  SVZ

  systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k naplnění povinností stanovených AML zákonem

   

   

  2. Vymezení pojmů

   

  Financování terorismu

  Shromažďování nebo poskytnutí peněžních prostředků nebo jiného majetku s vědomím, že bude, byť i jen zčásti, použit ke spáchání trestného činu teroru, teroristického útoku, účasti na teroristické skupině, podpory a propagace terorismu nebo trestného činu vyhrožování teroristickým činem nebo trestného činu, který má umožnit nebo napomoci spáchání takového trestného činu, nebo k podpoře osoby nebo skupiny osob připravujících se ke spáchání takového trestného činu.

  Jednání vedoucí k poskytnutí odměny nebo odškodnění pachatele trestného činu teroru, teroristického útoku  účasti na teroristické skupině, podpory a propagace terorismu nebo trestného činu vyhrožování teroristickým činem nebo trestného činu, který má umožnit nebo napomoci spáchání takového trestného činu, nebo osoby blízké ve smyslu trestního zákona, nebo sbírání prostředků na takovou odměnu nebo na odškodnění.

  Pro účely AML zákona i financování šíření zbraní hromadného ničení, kterým se rozumí shromažďování nebo poskytnutí peněžních prostředků nebo jiného majetku s vědomím, že bude, byť i jen zčásti, použit šiřitelem zbraní hromadného ničení nebo bude použit na podporu šíření takových zbraní v rozporu s požadavky mezinárodního práva.

  Není rozhodující, zda ke shora uvedenému jednání došlo nebo má dojít zcela nebo zčásti na území ČR nebo v cizině.

  Legalizace výnosů z trestné činnosti

  Jednání sledující zakrytí nezákonného původu jakékoliv ekonomické výhody vyplývající z trestné činnosti s cílem vzbudit zdání, že jde o majetkový prospěch nabytý v souladu se zákonem; uvedené jednání spočívá například:

  • v přeměně nebo převodu majetku s vědomím, že pochází z trestné činnosti, za účelem jeho utajení nebo zastření jeho původu nebo za účelem napomáhání osobě, která se účastní páchání takové činnosti, aby unikla právním důsledkům svého jednání,
  • v utajení nebo zastření skutečné povahy, zdroje, umístění, pohybu majetku nebo nakládání s ním nebo změny práv vztahujících se k majetku s vědomím, že tento majetek pochází z trestné činnosti
  • v nabytí, držení, použití majetku nebo nakládání s ním s vědomím, že pochází z trestné činnosti,
  • ve zločinném spolčení osob nebo jiné formě součinnosti za účelem jednání uvedeného výše.

  Není rozhodující, zda ke shora uvedenému jednání došlo nebo má dojít zcela nebo zčásti na území ČR nebo v cizině.

  Neprůhledná vlastnická struktura

  Stav, kdy nelze zjistit skutečného majitele nebo vlastnickou a řídicí strukturu klienta z:

  - veřejného rejstříku, evidence svěřenských fondů nebo evidence údajů o skutečných majitelích vedených orgánem veřejné moci České republiky,

  -  obdobného rejstříku nebo evidence jiného státu, ani

  -  jiného zdroje nebo kombinace zdrojů, které povinná osoba důvodně považuje za důvěryhodné a o kterých se důvodně domnívá, že ve svém celku poskytují úplné a aktuální informace o skutečném majiteli a vlastnické a řídicí struktuře klienta, zejména pokud budou vydány orgánem veřejné moci, nebo budou úředně ověřené.

  Obchod

  Každé jednání povinné osoby jednající v tomto postavení s jinou osobou, pokud takové jednání směřuje k nakládání s majetkem této jiné osoby nebo k poskytnutí služby této jiné osobě.

  Je-li obchod rozdělen na několik samostatných plnění, která spolu souvisí, je hodnotou obchodu součet těchto plnění.

  Obchodem se rozumí

  - uzavření smlouvy o úschově peněz podle zákona č. 39/2020 Sb. o realitním zprostředkování

  - uzavření smlouvy o úschově listin

  - uzavření smlouvy o realitním zprostředkování podle zákona č. 39/2020 Sb. o realitním zprostředkování,

  - uzavření rezervační smlouvy s povinnou osobou a/nebo mezi jinými osobami na předmět zprostředkování,

  vyjma zprostředkování nájmu, podnájmu nebo pachtu, pokud výše měsíční platby nebo poměrná část výnosu z nemovité věci poskytnutá propachtovateli přepočtená na jeden měsíc, případně jejich součet, nepřesáhne 10 000 EUR.  

  Obchodní vztah

  Smluvní vztah mezi povinnou osobou  jednající v tomto postavení a jinou osobou, jehož účelem je opakované nakládání s majetkem této jiné osoby nebo poskytování služeb této jiné osobě.

  Obchodním vztahem se rozumí uzavření dlouhodobé smlouvy (viz pojem  "Obchod"), jejímž předmětem je nakládání s větším počtem nemovitostí, například developerský projekt.

  Podezřelý 
  obchod

  Obchod uskutečněný za okolností vyvolávajících podezření ze snahy
  o legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo podezření, že v obchodu užité prostředky jsou určeny k financování terorismu, nebo že obchod jinak souvisí nebo je spojen s financováním terorismu, anebo jiná skutečnost, která by mohla takovému podezření nasvědčovat.

  Okolnosti, které vyvolávají podezření, mohou být například anomálie

  v chování klienta oproti jeho obvyklému chování nebo oproti chování

  množiny klientů obdobného typu.

  Politicky exponovaná osoba

  a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,

  b) fyzická osoba, která je

  1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),

  2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo

  3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

  Seznam funkcí PEP viz příloha č. 2 SVZ

   

  Průkaz totožnosti

  Doklad vydaný orgánem veřejné správy, v němž je uvedeno jméno
  a příjmení, datum narození a z něhož je patrná podoba, popřípadě
  i jiný údaj umožňující identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

  Riziková země

  Země riziková z hlediska legalizace výnosů z trestné činnosti, financování terorismu nebo z hlediska šíření zbraní hromadného ničení. Seznam těchto zemí je stanoven nařízením Komise (EU) 2016/1675 ze dne 14. července 2016, kterým se směrnice (EU) 2015/849 Evropského parlamentu a Rady doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky, platném znění.

  Aktuální seznam rizikových zemí je na internetových stránkách: http://www.fatf-gafi.org/countries/

  Seznam rizikových zemí viz příloha č. 3 a 4 SVZ

  Skutečný majitel

  Fyzická osoba (případně několik fyzických osob), která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě nebo ve svěřenském fondu. Má se za to, že při splnění těchto podmínek skutečným majitelem je:

  a) u obchodní korporace fyzická osoba,

  1. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %,

  2. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1,

  3. která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo

  4. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů 1 3,

  b) u spolku, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve, náboženské společnosti nebo jiné právnické osoby podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností fyzická osoba,

  1. která disponuje více než 25 % jejich hlasovacích práv,

  2. která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo

  3. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1 nebo 2,

  c) u nadace, ústavu, nadačního fondu nebo svěřenského fondu fyzická osoba nebo skutečný majitel fyzické osoby, která je v postavení,

  1. zakladatele,

  2. svěřenského správce,

  3. obmyšleného,

  4. osoby, v jejímž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav, nadační fond nebo svěřenský fond, není-li určen obmyšlený, a

  5. osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu nebo svěřenského fondu.

  Země původu

  - u klienta - fyzické osoby každý stát, jehož je tato osoba státním příslušníkem, a současně všechny další státy, ve kterých je přihlášena k pobytu delšímu než 1 rok, nebo k trvalému pobytu, pokud jsou povinné osobě známy,

  - u klienta - právnické osoby, která je zároveň povinnou osobou ve smyslu § 2 AML zákona, je zemí původu stát, ve kterém má své sídlo,

  - u klienta - právnické osoby, která není zároveň povinnou osobou ve smyslu § 2 AML zákona, je zemí původu stát, ve kterém má své sídlo, a současně všechny státy, v nichž má pobočku.

  Povinná osoba

  Povinnou osobou je realitní zprostředkovatel a osoba jednající na základě pracovně-právního či jiného smluvního vztahu jménem realitního zprostředkovaele v souvislosti s obchodem nebo obchodním vztahem.

  Sankcionovaná osoba

  Osoba, vůči níž ČR uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

  Svěřenský fond

  Svěřenský fond nebo jemu svou strukturou nebo funkcemi podobné zařízení řídící se právem jiného státu.

  Třetí země

  Stát, který není členským státem Evropské unie nebo státem tvořícím Evropský hospodářský prostor.

   

   

   

   

   

  3.  Identifikace klienta

   

   

  První identifikaci klienta, který je fyzickou osobou, a každé fyzické osoby jednající jménem klienta, který je právnickou osobou, provede povinná osoba za fyzické přítomnosti identifikovaného nebo prostřednictvím zprostředkované identifikace.

   

   

  3.1. Provádění identifikace

   

  Povinná osoba provede identifikaci klienta:

  • nejpozději tehdy, kdy je zřejmé, že hodnota obchodu překročí částku 1 000 EUR
  • při zprostředkování nájmu, podnájmu nebo pachtu, pokud výše měsíční platby nebo poměrná část výnosu z nemovité věci poskytnutá propachtovateli přepočtená na jeden měsíc, případně jejich součet, přesáhne 10 000 EUR.
  • vždy bez ohledu na shora stanovený limit, pokud jde o podezřelý obchod

   

   

  3.1.1. Zjišťování identifikačních údajů

   

  Povinná osoba v rámci provádění identifikace klienta, který je:

   

  • fyzická osoba nepodnikatel:

  - všechna jména a příjmení

  - rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození

  - místo narození

  - pohlaví

  - trvalý nebo jiný pobyt

  - státní občanství

  Povinná osoba údaje zaznamená a ověří z průkazu totožnosti (jsou-li v něm uvedeny)

  a dále zaznamená

  - druh a číslo průkazu totožnosti

  - stát, popřípadě orgán, který jej vydal

  - dobu platnosti

  Současně povinná osoba ověří shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti

   

  • fyzická osoba podnikatel:

  - všechna jména a příjmení

  - rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození

  - místo narození

  - pohlaví

  - trvalý nebo jiný pobyt

  - státní občanství

  Povinná osoba údaje zaznamená a ověří z průkazu totožnosti

  a dále zaznamená

  - druh a číslo průkazu totožnosti

  - stát, případně orgán, který jej vydal

  - dobu platnosti

  Současně povinná osoba ověří shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti

  Dále je nutné zaznamenat

  - název obchodní firmy, odlišující dodatek nebo další označení

  - sídlo

  - identifikační číslo osoby

   

  • právnická osoba:

  - obchodní firmu nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení

  - sídlo

  - identifikační číslo právnické osoby nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí

  Tyto identifikační údaje povinná osoba zaznamená a ověří z dokladu o existenci právnické osoby, kterým je platný výpis z OR nebo jiného podnikatelského registru.

   

  Pokud je klientem právnická osoba zapsaná do českého obchodního rejstříku, povinná osoba si ověří klientem předložený výtisk výpisu z OR na portálu www.justice.cz, případně v rámci identifikace klienta příslušné údaje přímo z tohoto elektronického rejstříku stáhne či zkontroluje data uvedená klientem ústně či v písemném sdělení.

   

  Pokud se jedná o zahraniční právnickou osobu, platný výpis z podnikatelského registru musí být povinné osobě předložen v originále nebo kopii ověřené k tomu oprávněnou autoritou, není-li veřejně dostupný v obdobně ověřitelné podobě jako aktuálně výpisy z OR v ČR.

   

  Povinná osoba dále

  • provede identifikaci (tzn. zjištění a ověření totožnosti - viz výše)  fyzické osoby, která za právnickou osobu jedná v daném obchodu (nebo obchodním vztahu)
  • u fyzických osob, které jsou členem statutárního orgánu této právnické osoby, avšak v rámci předmětného obchodu (nebo obchodního vztahu) nejednají jménem klienta, povinná osoba zjistí a zaznamená údaje ke zjištění a ověření totožnosti. Těmito údaji jsou ty, které lze zjistit z dostupných zdrojů, typicky z obchodního rejstříku, tj. zejména jméno, příjmení, datum narození a adresa.

   

  V případě, že statutárním orgánem klienta (případně jeho členem nebo ovládající osobou) je jiná právnická osoba, povinná osoba ověří a zaznamená i její základní identifikační údaje, a údaje ke zjištění a ověření totožnosti fyzické osoby, která je členem statutárního orgánu této právnické osoby nebo kterou tato právnická osoba zmocnila, aby jí ve statutárním orgánu zastupovala.

   

  • svěřenský fond :

  jeho označení a identifikační údaje jeho svěřenského správce, v rozsahu, v jakém jsou stanoveny výše dle toho, zda se jedná o fyzické či právnické osoby.

   

   

  Ke zjišťování jednotlivých údajů:

   

  Rodné číslo: údaj povinný u občanů ČR, cizinců s povolením k pobytu na území ČR, azylantů a dalších osob, kterým je rodné číslo přidělováno podle § 16 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel ve znění pozdějších předpisů.

  Datum narození: údaj povinný u osob, které nemají přiděleno rodné číslo dle předpisů ČR.

  Pohlaví: údaj nabývá na významu zejména u cizinců se jmény, z nichž pohlaví není zřejmé (např. neobsahují koncovku ová), nebo nevyplývá-li z rodného čísla.

  Místo narození: formát pro zaznamenání místa narození není AML zákonem předepsán, měl by být srozumitelný a jednoznačný.

  Trvalé nebo jiné bydliště: označení příslušného bydliště. Užívá-li osoba více adres, zaznamenají se všechny uváděné.

  Orgán, který vydal průkaz totožnosti: tento údaj je nutné zaznamenávat zejména v situaci, kdy je klientem státní příslušník ČR, V takovém případě není účelné zaznamenat pouze stát, který průkaz totožnosti vydal, neboť tento průkaz nemohl vydat nikdo jiný než ČR (kromě případů, kdy má klient dvojí občanství a za účelem identifikace předkládá průkaz totožnosti vydaný jiným státem než ČR).

   

  Požadované druhy průkazu totožnosti:

  občanský průkaz

  cestovní pas

  řidičský průkaz

  průkaz o povolení pobytu cizince

  zbrojní průkaz atd.

  Uvedené druhy průkazů totožnosti lze akceptovat pouze v případě, že splňují tyto náležitosti:

  - jde o platný a státem vydaný doklad;

   

  - nejedná se o průkaz poškozený nad obvyklou míru opotřebení (např. chybějící listy, slepovaný, přepisovaný, nečitelný apod.);

  - podobenka držitele na průkazu musí odpovídat skutečné podobě držitele a musí být natolik zřetelná nebo nepoškozená, aby podle ní bylo možné držitele s dostatečnou mírou pravděpodobnosti ztotožnit;

  - jde o doklad, ze kterého lze určit, který orgán kterého státu jej vydal;

  - jde o doklad, který z jakéhokoliv důvodu nevzbuzuje pochybnosti o své pravosti.

              Nejsou-li identifikační údaje (např. pohlaví, adresa pobytu) v průkazu totožnosti uvedeny,  povinná         osoba zaznamená údaje na základě prohlášení klienta nebo na základě doložení jiným typem    dokumentu.

   

  Povinná osoba může pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovávat takto získané informace pro účely AML zákona. Pořizování kopií osobních dokladů v rámci osobní identifikace je možné bez souhlasu jejich držitele.

   

  Jestliže povinná osoba zjistí nesoulad mezi předloženým průkazem totožnosti a klientem, ověří platnost dokladu v evidenci MVČR :  https://aplikace.mvcr.cz/neplatne-doklady/.

   

  Jestliže má povinná osoba při uzavírání obchodu (nebo obchodního vztahu) podezření, že klient nejedná svým jménem, nebo že zastírá, že jedná za třetí osobu, vyzve klienta, aby doložil oprávnění k tomuto jednání. Této výzvě je povinen každý vyhovět.

   

   

  3.1.2. Zjišťování politicky exponovaných osob

   

  V rámci identifikace klienta povinná osoba zjišťuje a zaznamenává, zda klient není politicky exponovanou osobou (PEP). 

  Seznam funkcí PEP tvoří přílohu č.2 SVZ.

   

  Takto je nutné ověřit klienta, osoby, které jsou oprávněny jednat jménem klienta v rámci předmětného obchodu (obchodního vztahu), a v případě klienta - právnické osoby také všechny osoby, které jsou členy statutárního orgánu klienta, všechny zjištěné skutečné majitele klienta a všechny osoby zjištěné na základě informací získaných provedeným zjišťováním řídící a vlastnické struktury klienta.

   

  Zda je klient PEP lze zjistit:

  • prohlášením klienta při identifikaci na počátku obchodu nebo obchodního vztahu. Prohlášení musí být učiněnou v písemné formě, jako součást uzavírané smlouvy. Povinná osoba klientovi poskytne v souladu s těmito zásadami poučení ohledně toho, kdo se rozumí PEP. Tento způsob ověření, zda se jedná o PEP je žádoucí doplnit o vlastní šetření (viz níže);

   

  • aktivní vyhledávací činností, např. prohledáváním otevřených zdrojů a dalších informací
   (média, internet, osobní znalost, případně také relevantní informace od jiných institucí);

   

  Je-li klient PEP uzavření obchodu nebo obchodního vztahu s PEP podléhá schválení statutárního orgánu realitního zprostředkovatele. Bez toho souhlasu nelze obchod nebo obchodní vztah uskutečnit. Souhlasu podléhají rovněž významné změny již uzavřené smlouvy.

   

  Povinná osoba  průběžně provádí kontrolu, zda se klient nestal PEP v době trvání obchodního vztahu, a to nejméně vždy při realizaci každého dílčího obchodu v rámci daného obchodního vztahu.

   

  Povinnosti a omezení vztahující se k PEP uplatní povinná osoba ještě nejméně po dobu 12 měsíců ode dne, kdy PEP přestala vykonávat příslušnou funkci; vždy však do doby, než povinná osoba na základě hodnocení rizik vyloučí u klienta riziko specifické pro PEP. Po tuto dobu se ve stejném rozsahu uplatní také vůči klientovi, jehož skutečným majitelem je PEP, a vůči osobě, o níž je povinné osobě známo, že jedná ve prospěch PEP.

   

   

  3.1.3.  Zjišťování osob, na které se vztahují mezinárodní sankce

   

  V rámci identifikace klienta povinná osoba zjišťuje a zaznamenává, zda klient není osobou, vůči níž ČR uplatňuje mezinárodní sankce finanční povahy (dále jen sankcionovaný subjekt).

  Takto je nutné ověřit klienta, osoby, které jsou oprávněny jednat jménem klienta v rámci předmětného obchodu nebo obchodního vztahu, a v případě klienta - právnické osoby také všechny osoby, které jsou členy statutárního orgánu klienta, všechny zjištěné skutečné majitele klienta a všechny osoby zjištěné na základě informací získaných provedeným zjišťováním řídící a vlastnické struktury klienta.

  Informace o aktuálních sankcích a sankcionovaných osobách a subjektech lze zjistit prostřednictvím

  • a současně z nařízení vlády č. 210/2008 Sb., k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu, ve znění pozdějších předpisů;

   

  V případě zjištění shody klienta se sankčními seznamy nesmí být obchod nebo obchodní vztah uskutečněn. Povinná osoba podá FAÚ oznámení dle čl. 11. SVZ.

   

   

   

  3.2.  Další možnosti provádění identifikace

   

  Kromě identifikace prováděné za fyzické přítomnosti klienta povinná osoba při provádění identifikace klienta využívá tyto další možnosti.

   

   

  3.2.1.  Identifikace klienta zastoupeného na základě plné moci

   

  Provádí se identifikace zástupce stejně jako identifikace fyzické osoby (viz výše - 3.1.1.), nutné je předložení originálu plné moci s úředně ověřeným podpisem zastoupeného. Zástupce doloží identifikační údaje zastoupeného kopií průkazu totožnosti zastoupeného.

   

   

  3.2.2.  Identifikace klienta zastoupeného zákonným zástupcem nebo opatrovníkem

   

  Provádí se identifikace zákonného zástupce nebo opatrovníka (stejně jako identifikace fyzické osoby viz výše - 3.1.1.). Zákonný zástupce doloží identifikační údaje zastoupeného, opatrovník předloží i příslušné rozhodnutí soudu o jeho jmenování, resp. číslo jednací tohoto rozhodnutí.

  Zástupce doloží identifikační údaje zastoupeného kopií průkazu totožnosti zastoupeného.

   

   

  3.2.3.  Zprostředkovaná identifikace

   

  Na žádost klienta nebo povinné osoby může identifikaci klienta, případně fyzické osoby jednající jménem klienta, provést notář nebo kontaktní místo veřejné správy (CzechPOINT), a to za fyzické přítomnosti identifikované fyzické osoby. Notář nebo kontaktní místo veřejné správy sepíšou o identifikaci listinu, která je veřejnou listinou, v níž jsou uvedeny náležitosti a připojeny přílohy podle § 10 odst. 2 a 3 AML zákona. Tato veřejná listina musí být uložena u povinné osoby před uskutečněním obchodu nebo uzavření obchodního vztahu.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4. Kontrola klienta

  (Postupy pro provádění kontroly kliena, stanovování rozsahu kontroly klienta odpovídající riziku legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu)

   

  Provádění kontroly klienta je činnost povinné osoby směřující k získání informací pro posouzení, zda obchod je či není podezřelý.

   

  Povinná osoba provádí kontrolu klienta vždy:

   

  -           před uskutečněním obchodu, tzn. před uzavřením smlouvy s klientem, a rovněž v průběhu realizace obchodu v souvislosti s plněním platebních povinností klienta, pokud:

              - je zřejmé, že obchod dosáhne hodnoty 15 000 EUR nebo vyšší 

              - hodnota obchodu v hotovosti dosáhne hodnoty 10 000 EUR nebo vyšší

              - je-li klient PEP;

              - je-li klient osobou z rizikové země

   

  -           před uskutečněním podezřelého obchodu dle čl. 7 SVZ ( klient s rizikovostí kategorie 3. a 4.)

   

  -           při vzniku obchodního vztahu nejpozději před uskutečněním první transakce a v době jeho trvání nejméně vždy při realizaci každého dílčího obchodu v rámci daného obchodního vztahu

   

  -           při uzavření smlouvy o úschově peněz nebo nejpozději před uskutečněním první finanční transakce

   

  Kontrola klienta zahrnuje:

   

  • získání a vyhodnocení informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu;

   

  • získání a vyhodnocení informací o povaze podnikání klienta;

   

  • - zjištění totožnosti skutečného majitele a přijetí opatření k ověření jeho totožnosti z důvěryhodných zdrojů s tím, že v případě, že klient podléhá povinnosti zápisu do evidence skutečných majitelů nebo obdobného registru, povinná osoba ověří skutečného majitele vždy alespoň z této evidence nebo obdobného registru a jednoho dalšího zdroje, a zjištění, zda skutečný majitel není PEP nebo sankcionovanou osobou;

   

  • - v případě, že je klientem právnická osoba nebo svěřenský fond, zjištění vlastnické a řídící struktury klienta, a zjištění, zda osoba v této struktuře není sankcionovanou osobou,

   

  • průběžné sledování obchodního vztahu včetně přezkoumávání obchodů prováděných v průběhu daného vztahu za účelem zjištění, zda obchody jsou v souladu s tím, co je povinné osobě známo o klientovi a jeho podnikatelském a rizikovém profilu

   

  • přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků nebo jiného majetku, kterého se obchod (nebo obchodní vztah) týká;

   

  • v rámci obchodního vztahu s PEP též přiměřená opatření ke zjištění původu jejího majetku.

   

   

   

   

   

  4.1.  Získání informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu

   

  Účelem získání těchto informací je vytvoření podmínek pro budoucí vyhodnocení, zda dílčí transakce vykazují znaky podezřelého obchodu.

   

  Povinná osoba v rámci realizace obchodu vhodnou formou (např. rozhovor) zjistí, jaké jsou důvody a účel, které vedou klienta k uskutečnění obchodu, tzn. k prodeji či koupi nemovitosti.

  Takto zjištěné informace zaznamená a v průběhu obchodu porovnává se skutečností, zejména zda odpovídají reálnému průběhu obchodu.

   

  Vstupní informace je nutné získat minimálně v takovém rozsahu, aby bylo možné následně posoudit, zda

  obchod skutečně souvisí například s podnikatelskou činností klienta, s jeho obvyklými příjmy, zda odpovídají jeho běžné činnosti atd. a zda transakce nevykazuje znaky podezřelého obchodu.

   

   

  4.2.  Zjišťování totožnosti skutečného majitele, a přijetí opatření ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele

   

  Získání informací o vlastnické struktuře klienta, který je právnickou osobou, a zjištění skutečného majitele klienta je nezbytné pro posouzení klienta z hlediska možného rizika ML/FT.

   

  Povinná osoba zjišťuje příslušné vztahy až ke konkrétní fyzické osobě nebo více fyzickým osobám, které mají významný vliv na činnost daného klienta, a to i nepřímo (prostřednictvím jiných fyzických či právnických osob).

   

  U klienta - právnické osoby zjišťuje jejího skutečného majitele z veřejných zdrojů, především webových stránek:

  - https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma  (Obchodní rejstřík)

  - https://isesf.justice.cz/evidence-vyhledavani (evidence svěřenských fondů)

              Jejich prostřednictvím ověří informace poskytnuté klientem.

              Nemá-li povinná osoba důvod pochybovat o správnosti či aktuálnosti takového veřejně dostupného      rejstříku, postačí tento zdroj a odkaz na něj.

  - https://issm.justice.cz/  (seznam skutečných majitelů)

              V případě pochybností může povinná osoba ověřit informace v seznamu skutečných majitelů nebo si            výpis z tohoto seznamu vyžádat od klienta.

   

  Při kontrole klienta povinná osoba zjišťuje a zaznamenává:

   

  • u skutečného majitele klienta údaje k ověření jeho totožnosti a postup při jeho zjišťování.

   

  • v případě obchodního vztahu provádí povinná osoba kontrolu skutečného majitele a ověřuje, zda nedošlo u klienta ke změně skutečného majitele, před každým realizovaným obchodem.

   

  Po zjištění skutečného majitele a vlastnické struktury je nutné prověřit, zda takto zjištěné osoby nejsou na seznamu sankcionovaných subjektů. V případě zjištění shody skutečného majitele klienta se sankčními seznamy nesmí být obchod nebo obchodní vztah uskutečněn.

  Povinná osoba podá FAÚ oznámení dle čl. 11. SVZ.

   

   

  Postupy, kdy nelze zjistit skutečného majitele klienta z veřejně dostupných zdrojů:

   

  Za situace, kdy nelze z veřejně dostupných zdrojů zjistit skutečného majitele klienta postupuje povinná osoba následovně:

   

  • vyzve osobu jednající jménem klienta k předložení dokumentů prokazujících vlastnickou strukturu (zakladatelské listiny, soupisy akcionářů nebo jejich prohlášení, zápisy z valných hromad atd.);

   

  • pokud takové dokumenty osoba jednající jménem klienta nepředloží (z důvodu, že tyto neexistují, nebo těmito nedisponuje) přistoupí povinná osoba ke zjišťování skutečného vlastníka formou čestného prohlášení. Povinná osoba na základě okolností (např. formy a obsahu takového sdělení), posoudí jeho věrohodnost a podle výsledku rozhodne o případné změně rizikového profilu klienta.

   

  • pokud klient neposkytne součinnost, případně jsou pochybnosti o pravdivosti nebo věrohodnosti poskytnutých informací, je pro povinnou osobu toto chování důvodem k odmítnutí uskutečnění obchodu (nebo navázání obchodního vztahu, případně k jeho ukončení).

   

   

   

   

   

  4.3.  Průběžné sledování obchodního vztahu včetně přezkoumávání obchodů prováděných v průběhu daného vztahu

   

  Povinná osoba musí získat informace potřebné pro provádění průběžného sledování obchodního vztahu (podle ostatních zde uvedených bodů) a přezkoumávat obchody prováděné v průběhu daného vztahu za účelem zjištění, zda uskutečňované obchody jsou v souladu s tím, co povinná osoba ví o klientovi a jeho podnikatelském a rizikovém profilu.

   

  Povinná osoba musí být schopna posoudit, zda jednotlivé transakce skutečně souvisí například s podnikatelskou činností klienta nebo jeho obvyklými příjmy, zda odpovídají jeho běžné činnosti apod. Povinná osoba pro tyto účely využívá také místní a osobní znalosti klientů.

   

  Pozornost musí být věnována také způsobu plnění závazků týkajících se úhrady rezervačního poplatku a kupní ceny, včetně termínů, způsobu úhrady a majitele účtu, ze kterého jsou prostředky hrazeny, je-li tato informace dostupná.

   

   

  4.4.  Přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků nebo jiného majetku, kterého se obchod nebo obchodní vztah týká

   

  Povinná osoba zjistí dotazem u klienta, z jakého zdroje pochází v obchodu použité peněžní prostředky v rozsahu potřebném pro další posouzení, zda tato informace odpovídá skutečnosti a poměrům klienta. V případě, že se jedná o klienta s rizikovostí kategorie 1. a 2. a neexistují-li důvody, které by vyžadovaly jiný postup, postačí prohlášení klienta o zdrojích peněžních prostředků.

   

  V případě pochybností povinné osoby o pravdivosti informací získaných o klientovi, nebo pokud je např. klient kategorizován jako rizikový v kategorii 3., je nutné zdroj peněžních prostředků doložit důkazem.

  Za takový důkaz se považují například:

  - daňové přiznáni k dani z příjmu  (nutno specifikovat z jaké podnikatelské činnosti příjmy pochází)

  - usnesení o nabytí dědictví

  - darovací smlouva

  - smlouva o prodeji nemovitosti, obchodního podílu, akcií apod.

  - bankovní výpisy dokládající úspory (např. spořící účty)

  - smlouva o úvěru

  - potvrzení o příjmech ze zaměstnání

  - doklad o výhře v loterii atd.

   

  Pokud peněžní prostředky pocházejí např. z podnikatelské činnosti, je nutné specifikovat, o jakou podnikatelskou činnost se jedná.

   

   

  4.5. Opatření přijatá za účelem zjištění původu majetku v případě obchodního vztahu s PEP

   

  Pokud povinná osoba zjistí, že klientem je PEP, věnuje zvýšenou pozornost zjištění původu majetku klienta, zejména situacím, kdy dochází k vybočení z obvyklých transakcí a jedná se potencionálně o podezřelý obchod.

   

  K zjišťování původu majetku PEP lze jako informační zdroj využít

  - viz výše bod 4.4. a dále

  - čestné prohlášení klienta

  - výpis z Centrálního registru oznámení

  - ev. jiné hodnověrné doklady.

   

  Klient má povinnost při přezkoumání původu majetku aktivně spolupracovat a požadované doklady předložit. 

   

  Pokud není povinné osobě znám původ majetku PEP použitého v obchodě (obchodním vztahu), nebo má o jeho deklarovaném původu pochybnosti, daný obchod neuskuteční. Povinná osoba podá FAÚ oznámení dle čl. 11. SVZ.

   

   

  4.6.  Další informace k provádění identifikace a kontroly klienta

   

  Klient má povinnost poskytnout povinné osobě informace, které jsou k provedení identifikace nezbytné. Rovněž v rámci kontroly se předpokládá aktivní spolupráce klienta, která může spočívat např. v předložení příslušných dokladů a prohlášení.

  Klient musí být informován, že získávané informace jsou vyžadované na základě AML zákona.

   

  Povinná osoba je oprávněna pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovávat získané informace k naplnění účelu AML zákona, k čemuž nepotřebuje souhlas klienta.

   

  V případě pochybností může povinná osoba od klienta vyžádat další podpůrné či upřesňující informace a při jejich nedostatku nebo nejasnostech přetrvávajících i po provedené kontrole nebo pokud klient součinnost odmítne, povinná osoba obchod neuskuteční, případně podá oznámení dle čl. 11. SVZ.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5. Zjednodušená identifikace a kontrola klienta

   

  Povinná osoba neprovádí zjednodušenou identifikaci.

   

   

   

  6. Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta

   

  Povinná osoba nemá stanoveny žádné výjimky pro identifikaci a kontrolu klienta.

   

   

   

  7. Hodnocení rizik

   

  Pro jednotlivé typy poskytovaných realitních obchodů a obchodních vztahů jsou zohledněny rizikové faktory, zejména klient, účel, pravidelnost a délka trvání obchodního vztahu nebo obchodu mimo obchodní vztah, typ produktu, hodnota a způsob uskutečnění obchodu a rizikovost zemí nebo zeměpisných oblastí, k nimž se obchody vztahují.

   

   

  7.1. Riziková kategorizace typu klientů s ohledem na rizikové faktory

   

  Povinná osoba při hodnocení rizik vyhodnocuje rizikový profil a provádí zařazení klienta do konkrétní kategorie rizikovosti.

   

  Kategorizace rizikovosti klienta:

   

  1. Klient se sníženou mírou rizika

  rizikové faktory:

  1) Není identifikován žádný rizikový faktor, tzn. že

  - se jedná o prodej / koupi nemovitosti

  - úschovu kupní ceny neposkytuje povinná osoba

  - klient ani zástupce klienta není PEP, není evidován v sankčních seznamech, nemá vazby na rizikové země

  - klient / obchod nevykazuje žádný rizikový znak

  a současně

  2) je klient povinné osobě znám a/nebo jde o opakovaný obchod a/nebo dlouhodobou spolupráci.

   

  2. Běžný klient

  rizikové faktory:

  1) Není identifikován žádný rizikový faktor, tzn. že

  - se jedná o prodej / koupi nemovitosti

  - úschovu kupní ceny neposkytuje povinná osoba

  - klient ani zástupce klienta není PEP, není evidován v sankčních seznamech, nemá vazby na rizikové země

  - klient / obchod nevykazuje žádný rizikový znak

  a současně

  2) jde o nového klienta, který není povinné osobě znám.

   

  3. Klient vyžadující zvýšenou pozornost (zesílená identifikace a kontrola)

  rizikové faktory:

  U klienta byl zjištěn minimálně jeden z následujících rizikových faktorů

  - jedná se o převod družstevního podílu

  - úschovu kupní ceny poskytuje povinná osoba

  - klient a/nebo zástupce a/nebo skutečný majitel je PEP

  - klient a/nebo zástupce a/nebo skutečný majitel má pobyt a/nebo občanství v rizikové zemi

  - klient a/nebo obchod vykazuje minimálně jeden rizikový znak

   

  4. Klient nepřiměřeně rizikový (nesmí být realizován obchod)

  rizikové faktory:

  U klienta byl zjištěn minimálně jeden z následujících rizikových faktorů

  - klient a/nebo zástupce a/nebo skutečný majitel PO je veden v sankčních seznamech

  - nepřehledná vlastnická struktura PO a/nebo skutečný majitel nebyl zjištěn

  - klient a/nebo zástupce se odmítl podrobit povinné identifikaci podle AML (kopie dokladů totožnosti, prohlášení PEP)

  - klient v rámci kontroly věrohodně nedoložil zdroj finančních prostředků

  - klient (PEP) v rámci kontroly věrohodně nedoložil původ majetku

  - klient a/nebo zástupce odmítl poskytnout součinnost při kontrole

  - klient a/nebo zástupce používá plnou moc, která vzbuzuje podezření, předkládá falešné, odcizené, neplatné nebo nedůvěryhodné doklady, popř. jiné listiny

   

   

  7.2.  Riziková kategorizace produktů a s nimi souvisejících služeb, které mohou být zneužity k ML/FT

   

  Kategorizace rizikovosti dle druhu obchodu

  1. snížená rizikovost (nájmy nad 10 000 EUR)

  2. běžná rizikovost (prodej a koupě nemovitosti)

  3. zvýšená rizikovost (převod družstevního podílu)

   

  Kategorizace rizikovosti dle účelu zamýšleného obchodu

  1. snížená rizikovost (uspokojování potřeby vlastního bydlení)

  2. běžná rizikovost (prodej a koupě za jiným, konkrétně vymezeným účelem)

  3. zvýšená rizikovost (uskutečnění realitního obchodu bez zřejmého důvodu, spekulativní obchody)

   

   

  7.3. Podrobný demonstrativní výčet znaků podezřelých obchodů

   

  7.3.1.  Fakultativní znaky podezřelých obchodů

   

  Před uskutečněním obchodu nebo uzavřením obchodního vztahu s klientem provede povinná osoba zhodnocení rizikovosti klienta dle výše uvedených faktorů a dále posoudí rizikové znaky klienta / obchodu:

  platby, finance

  1) Zdroje klientových finančních prostředků nelze uspokojivě vysvětlit.

  2) Klient provádí úhrady z různých účtů bez logického opodstatnění a/nebo příchozí platby jsou od neznámých nebo nespřízněných třetích osob.

  3) Klient financuje koupi z půjčky od věřitele, který není znám, klient nechce informaci o věřiteli sdělit.

  4) Hodnota hotovosti nebo finančních prostředků, s nimiž klient nakládá, neodpovídá jeho majetkovým poměrům, věku, profesnímu profilu apod.

  5) Klient je ochoten složit celou částku ještě před potvrzením smluvních závazků.

  6) Klient je ochoten platit více než je obvyklé (popř. složit vysokou zálohu), nezajímá se o vyčíslení poskytovaných služeb.

  7) Za služby povinné osobě platí třetí nezainteresované strany (nejen v hotovosti).

  8) Klient požaduje provést platbu v hotovosti nebo neobvyklými způsoby platby, např. platba virtuální měnou typu bitcoin.

  9) Klient hodlá skrýt část prováděné úhrady tím, že ji vyžaduje provést mimo smlouvu a v hotovosti.

  10) Klient provádí a/nebo požaduje platby z/do země, k níž zjevně nemá vztah. Nemusí jít o rizikovou zemi.

  11) Klient si nechává vracet platbu za nerealizovaný obchod na jiný účet, než ze kterého platbu původně poukazoval (příp. i do jiné země).

  12) Klient mění termíny, způsob úhrady a majitele účtu, ze kterého jsou prostředky hrazeny.

  účel obchodu

  13) Klient provádí vícečetné nebo složité obchody mezi vzájemně propojenými stranami během krátké doby, popř. s narůstající cenou.

  14) Obchod mezi členy rodiny vzbuzuje pochybnosti o skutečných důvodech transakce.

  15) Prodaná nebo pronajatá nemovitost bude využívána neziskovou organizací způsobem, který je v rozporu s jejím posláním.

  16) Klient provádí nebo prováděl rychlé či časté převody nemovitostí bez logického opodstatnění.

  17) Obchod je neobvyklý vzhledem k informacím, které povinná osoba dosud o klientovi získala; např. obchod vybočuje z dosavadní podnikatelské činnosti klienta výší transakce, lokalitou apod.

  neobvyklé okolnosti

  18) Povinná osoba zjistila rozpor mezi informacemi poskytovanými klientem a skutečností. Klient případně uvádí nepravdivé údaje ke své identifikaci nebo kontrole (např. k původu peněz nebo oboru podnikání).

  19) Soukromé výdaje jsou financovány ze státních nebo korporátních zdrojů: může se jednat o poskytování ekonomických výhod, jako např. poskytování nemovitosti k užívání nebo za třetí osobu platí jiná společnost nájemné apod., může to být např. společnost účastnící se veřejných zakázek nebo jiná společnost, která je s ní majetkově nebo personálně propojena.

  20) U PO se často mění jednající osoby, skuteční majitelé, adresy, kontaktní údaje apod., popř. jsou časté změny oprávnění ve prospěch třetích stran, popř. změny těsně před uskutečněním obchodu.

  21) Klient předkládá dokumenty vydané zahraniční institucí, které nelze nebo lze jen stěží ověřit.

  22) Klient jedná často v doprovodu jiné osoby, aniž by k tomu měl zjevné důvody, popř. klient vystupuje, jako by jednal za někoho nebo pro někoho jiného a ani na výzvu povinné osoby nedoložil žádné zplnomocnění, nebo je sledován další osobou nebo osobami, které zřejmě chtějí zůstat v anonymitě.

  23) Obchod (pro cizince, a nejen pro ně) vyřizuje zplnomocněná osoba, kontakt s klientem není povinné osobě umožněn.

  24) Klient chvátá na uskutečnění transakce víc, než je u podobných transakcí obvyklé.

  rizikový klient

  25) O klientovi je známo, že je v kontaktu s trestně stíhanými osobami, případně je známa kriminální minulost klienta nebo jeho styky či vazby na osoby napojené na kriminální skupiny nebo přímo páchající trestnou činnost.

  26) Do obchodu jsou zapojeny neznámé nebo domnělé neziskové organizace.

  27) Okolnosti nasvědčují tomu, že subjekty zapojené do obchodu mají vztah k extremistickým osobám a organizacím nebo že podporují extremistické akce a projevy.

  28) Klient není PEP (ani jeho rodinný příslušník či obchodní partner), ale je o něm známo, že má kontakty s PEP.

  29) Klient vykonává rizikovou podnikatelskou činnost (např. provozovatel hazardních her, erotických služeb, diskoték a jiných nočních podniků, obchodu s vojenským materiálem a zejména se zbraněmi) a/nebo při své podnikatelské činnosti ve velké míře využívá hotovost.

  30) Neprůhledná, neobvyklá nebo složitá vlastnická struktura PO i v případě, že byl zjištěn skutečný majitel.

  31) Klient má styky nebo vazby do rizikových zemí například příbuzenské, podnikatelské apod.

   

  Výčet rizikových znaků není vyčerpávající. Povinná osoba vždy hodnotí rizikovost obchodu dle konkrétní situace a okolností obchodu.

  Přítomnost rizikového znaku nemusí automaticky znamenat podezřelý obchod. Je nutné vyhodnotit rizikovost dle konkrétní situace a okolností obchodu.

   

   

  7.3.2.  Obligatorní znaky podezřelých obchodů

   

  V níže uvedených situacích je obchod podezřelým vždy a je tedy důvodné podat oznámení podezřelého obchodu

  - klient a/nebo zástupce a/nebo skute